Выберите тематику

Журналы / Электронные журналы

Книги / Электронные книги

Актуальные терминологические проблемы реабилитации и специальной психолого-педагогической помощи лицам с нарушениями развития в ПольшеАктуальные терминологические проблемы реабилитации и специальной психолого-педагогической помощи лицам с нарушениями развития в Польше

 

Тип статьи: теоретико-методологическая

 

Страницы: 22-30

 

Авторы:

Заорска Маженна, доктор педагогических наук, профессор, кафедра специальной педагогики, факультет общественных наук, Варминско-Мазурский Университет в Ольштыне, Польша

E-mail mzaorska@poczta.onet.pl

Янишевска-Нестёрук Здислава, доктор педагогических наук, профессор, Институт Психологии, факультет педагогики, социологии и наук о здоровье, университет в Зелёной Гуре, Польша

E-mail: zjn@onet.pl

Садовска Славомира, доктор педагогических наук, профессор, зав. Института педагогики, Университет в Гданьске, Польша

E-mail: s.sadowska@ug.edu.pl

 

Аннотация. В статье отражены результаты критического анализа терминов, актуальных не только для польской специальной педагогики: инвалидность, человек с инвалидностью, здоровье, болезнь, терапия. Их интерпретация во многом определяет стратегию деятельности по отношению к лицам с нарушениями развития: специальной помощи, абилитации, реабилитации, интеграции, инклюзии. Представлены также результаты анкетирования студентов первого и третьего курсов специальной педагогики Варминско-мазурского университета в Ольштыне (Польша), направленного на оценку понимания ими значения вышеуказанных терминов.

 

Ключевые слова: инвалидность, человек с нарушениями развития, здоровье, болезнь, терапия.

 Current Problems of Terminology Related to Rehabilitation and Special Psychological and Pedagogical Support to Persons with Disabilities in Poland

 

Article type: theoretical-methodological

 

Pages: 22-30

 

Authors:

Zaorska Marzenna — Dr. of Pedagogical Sciences, Prof., University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

E-mail: mzaorska@poczta.onet.pl

Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława — Dr. of Pedagogical Sciences, Prof., University of Zielona Góra, Poland

E-mail: zjn@onet.pl

Sadowska Sławomira — Dr. of Pedagogical Sciences, Prof., Director, Institute of Pedagogics, Gdańsk University, Poland

E-mail: s.sadowska@ug.edu.pl

 

Annotation. The article presents the critical analysis of terms «disability», «person with disability», «health», «disease», «therapy» actual not only for the Polish special education. Their interpretation in many respects determines the strategy in relation to persons with development disabilities: special assistance, habilitation, rehabilitation, integration, and inclusion. The results of survey of first and third courses of special education students of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland) aimed at assessing of their understanding of above mentioned terms are presented.

 

Key words: disability, person with disability, health, disease, therapy.

 Литература

1. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier, Dz. U. z 2012, poz. 1169.

2. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems — 10th, Revision Version for 2007, dostęp: 10.02.1015.

3. Janiszewska-Nieścioruk Z. (2011), Dotkliwa «obecność» społeczno-kulturowych barier w prointegracyjnej edukacji osób z niepełnosprawnością. W: Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji, Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Zielona Góra, Oficyna UZ, s. 31–47.

4. Janiszewska-Nieścioruk Z. (2015), (Nie)dojrzałość prointegracyjnych zmian w kształceniu osób z niepełnosprawnością, «Wychowanie na co dzień», Toruń (в публикации).

5. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork, 13 grudnia 2006.

6. Kirenko, J.W. stronę społecznego modelu niepełnosprawności. W: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, Z. Palak (red.), Lublin, UMCS, s. 69–77.

7. Kotowski, S. (2008), Przewodnik po problematyce osób niewidomych i słabo widzących. Warszawa, Fundacja Trakt.

8. Majewski, T. (1999), Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności, «Szkoła Specjalna», nr 3, s. 131–134.

9. Majewski, T. (2001), Problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W: Pedagogika specjalna, W. Dykcik (red.), Poznań, Wydawnictwo UAM.

10. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i zdrowia (ICF) oraz jej zastosowanie. Materiały robocze na CD, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa 8.10.2007.

11. Sadowska, S. (2005), Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne «Akapit».

12. Sadowska, S. (2002), Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych i ich rodzin — poszukiwanie nowych formuł działań wzmacniających integrację. W: Formy pomocy dziecku w rodzinie i w środowisku lokalnym, B. Matyjas (red.), t. II, Kielce, Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska.

13. Śródka, A. (1995), Co to jest choroba. W: W.S. Gomułka, W. Rewerski (red.), Encyklopedia zdrowia, t. I, Warszawa, PWN, s. 274–280.

14. Uchwała Sejmu RP z 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, Monitor Polski Nr 50, poz. 474 i 475.

15. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776.

16. Zaorska, M. (2015), Potrzeba doprecyzowania terminów istotnych dla pedagogiki specjalnej, «Człowiek — Niepełnosprawność ) — Społeczeństwo», Warszawa, APS (в публикации).


Яндекс.Метрика